Skip to Content

161 Powerful Demon Slayer-Inspired Dog Names

161 Powerful Demon Slayer-Inspired Dog Names

Whether you’re an enthusiast of the comics, anime, or manga series, or you simply want a name that mirrors your pup’s personality or appearance, Demon Slayer offers a wealth of memorable characters to draw inspiration from.

Choosing the perfect name for your dog is more than just a formality—it can shape their behavior and responsiveness to commands.

That’s why reflecting on your favorite Demon Slayer characters and storyline can lead you to a name that harmoniously aligns with your furry companion’s personality and traits.

Check out this comprehensive list of Demon Slayer characters below to discover a name that perfectly complements your furry friend’s appearance and personality.

Male Dog Names Based On Demon Slayer Characters

 • Akaza
 • Aoba
 • Nagakura
 • Obanai
 • Iguro
 • Doma
 • Chachamaru
 • Rui
 • Rokuta
 • Asakusa
 • Hashibira
 • Enemy
 • Kamado
 • Sabito
 • Saburo
 • Genya
 • Sakonji
 • Gyokko
 • Hairo
 • Sumiyoshi
 • Slasher
 • Shoichi
 • Hantengu
 • Hiroshi
 • Hisa
 • Kiyoshi
 • Giyu
 • Tomioka
 • Hotaru
 • Jigoro
 • Kagaya
 • Tanjiro
 • Uzui
 • Tecchin
 • Kokushibo
 • Yahaba
 • Yatsu
 • Toyo
 • Kozo
 • Keizo

Female Dog Names Based On Demon Slayer Characters

 • Aoi
 • Makio
 • Koinatsu
 • Suyako
 • Sumire
 • Shigeru
 • Takeo
 • Sumi
 • Akeno
 • Amane
 • Omitsu
 • Ozaki
 • Kanzaki
 • Rei
 • Daki
 • Fuku
 • Satoko
 • Sayo
 • Ruka
 • Rengoku
 • Suma
 • Hisa
 • Hinatsuru
 • Hinaki
 • Kocho
 • Nakahara
 • Kanae
 • Kanao
 • Shinobu
 • Shizu
 • Kie
 • Kiyo
 • Kuina
 • Tomi
 • Tokie
 • Mukago
 • Makomo
 • Tamayo
 • Uta
 • Naho
 • Yae
 • Ubume
 • Nichika
 • Nezuko

Dog Names Based On Demon Slayer Animal Characters

 • Taro
 • Chachamaru
 • Ninju
 • Kasugai Crows
 • Kaburamaru
 • Raccoon
 • Akita
 • Amur
 • Hakkaido
 • Elk
 • Ussuri

Dog Names Based On Hashira (Pillar)

 • Jigoro
 • Giyu
 • Shinobu
 • Muichiro
 • Kanae
 • Gyomei
 • Sanemi
 • Obanai
 • Kyojura
 • Shinjuro
 • Tengen
 • Sakonji
 • Jigoro

Dog Names Based On Demons in Demon Slayer

 • Yahaba
 • Muzan
 • Yushiro
 • Susamaru
 • Biwa
 • Doma
 • Gyutaro
 • Kyogai
 • Kamanue
 • Wakuraba
 • Rokuro

Divine Dog Names from Demon Slayer

 • Seishin
 • Tenshi
 • Shinto
 • Amaterasu
 • Ryuujin

Strength and Bravery Demon Slayer Dog Names

 • Tatakai
 • Isamashii
 • Mugen
 • Ketsui
 • Chikara
 • Geki
 • Yujin
 • Kyodaina
 • Tsuyoi
 • Kiba

Heroic Dog Names from Demon Slayer

 • Eiyuu
 • Senshi
 • Yusha
 • Gunshi
 • Rensha
 • Kessen
 • Batoru
 • Kaizoku

Other Demon Slayer-Inspired Dog Names

 • Kibo
 • Hikari
 • Kirameku
 • Kirari
 • Meiyo
 • Kigayaku
 • Akarui
 • Hono’o
 • Kyofu
 • Kuro
 • Yami
 • Kowai
 • Warui
 • Kuroi
 • Hana
 • Yuki
 • Sakura

As an Amazon Associate, we may receive a small commission from qualifying purchases but at no extra cost to you. Learn more.  Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc, or its affiliates.